Belangrijke informatie groep 5

3 september 2020

Informatiegids voor ouder/verzorger

Informatie groep 5 schooljaar   2020-2021

Groep 5 heeft twee leerkrachten: juffrouw Ingrid op maandag, dinsdag, vrijdag en juf Henriëtte op woensdag en donderdag. Op dit moment is juffrouw Ingrid nog aan het herstellen van haar operatie. Ze gaat geleidelijk aan (op therapeutische basis) haar activiteiten weer opstarten. Ze wordt vervangen door meester Roel.

In groep 5 worden de kinderen steeds meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Behalve het overbrengen van leerstof, is het ook de taak van school om de kinderen te begeleiden bij het leren zelfstandig te handelen en het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Hierbij kunt u denken aan het zelf nakijken, het plannen van de taken, maken van een werkstuk waarbij de kinderen het werkstuk binnen een bepaalde tijd af moeten hebben, maar ook het zorg dragen voor een prettige sfeer in de klas en op school waarbij iedereen zich veilig voelt.

Om tot uitvoering van bovenstaande taken te komen, worden de kinderen regelmatig uitgedaagd om zelfstandig te werken. Kinderen werken dan op hun eigen tempo en naar eigen kunnen aan een doel, opdracht of programma. Ook opdrachten waarbij samengewerkt moet worden komen regelmatig aan bod.

‘Samen spelen doe je met wie jij wil, samenwerken doen we met iedereen’.

De leerkracht is degene die de kinderen stimuleert, begeleidt en activeert, maar ook groepsgenoten spelen een belangrijke rol in dit ontwikkelproces. Om dit proces nog meer kracht bij te zetten werken wij met ‘De Vreedzame School’.  

De Vreedzame School

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, met elkaar beslissingen kunnen nemen, constructief conflicten op kunnen lossen, verantwoordelijk zijn voor elkaar en een open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen. Het gaat erom dat we op een positieve manier met elkaar omgaan en dat de eigen kracht van kinderen benut wordt. Hierdoor ontstaat een goede sfeer waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig voelen en prettig kunnen werken.

Vakgebieden

De vakken die aan bod komen zijn taal, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, muziek, verkeer, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs. Elke dinsdag- en donderdagmiddag staat het thematisch werken centraal.

Het coöperatief leren speelt een grote rol in de groep. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen de leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. 

Het verwerven van de leerstof geschiedt op verschillende manieren. Het kan zijn dat de instructie van nieuwe leerstof aan de hele groep wordt aangeboden. De meeste kinderen kunnen na die instructie op eigen kracht aan de slag. De kleine groep die dan nog overblijft, krijgt opnieuw uitleg in de vorm van her-instructie of een meer geleid traject.

Het kan ook zijn dat kinderen individueel instructie krijgen. Een en ander is afhankelijk van het werk waarmee de kinderen bezig zijn. Niet iedereen is altijd gelijktijdig met hetzelfde werk bezig. Het ene kind kan grotere en andere happen verwerken dan het andere kind. Een positieve houding van het kind is van wezenlijk belang. Kinderen een eigen mate van verantwoordelijkheid geven ten aanzien van het eigen handelen is essentieel. Op die verantwoordelijkheid mogen ze dan ook aangesproken worden. Van goed gedijen is sprake als het kind zich veilig voelt en voldoende prikkels krijgt én oppakt om zich te ontwikkelen. Op deze manier is onderwijs een over en weer tussen kind en leerkracht van zowel leer- als opvoedkundige zaken. Deze twee elementen zijn niet los te zien van elkaar. Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Zelfstandigheid is in dit proces een belangrijke grootheid. Het kind laat zien dat het al veel zelf kan zonder steun of hulp van de omgeving. Het zelfvertrouwen krijgt een stimulans. Het zelfstandig werken staat ook elke dag op het programma; de kinderen weten wat ze moeten doen, ze weten dat ze om hulp kunnen vragen. Ook het onderzoekend leren en plannen is belangrijk. We willen de kinderen begeleiden en coachen in en bij hun eigen leerproces.

Het mag duidelijk zijn dat een klas geen eilandje kan zijn binnen de school. Het bewaken van de voortgang van een kind is daarom niet alleen een zaak van de groepsleerkrachten maar ook van de leerlingbegeleider, die mede ondersteunt en zorg draagt voor de voortgang. In overleg wordt eventueel gekozen voor extra begeleiding of een apart programma voor een bepaald onderdeel van rekenen, taal of lezen. Ook pedagogische of sociaal-emotionele aspecten komen daarbij aan de orde. De IB-er voor groep 5 is Ilse Joosten.

De rol van de leerkrachten is er één van naast en tussen de kinderen. Zij helpen en ondersteunen op leergebied maar zeker ook op het opvoedkundige vlak. Daarom is ook de rol van de ouders van wezenlijk belang. We proberen de drempel van de school zo laag mogelijk te houden. Ouders zijn grote bronnen van informatie en hopelijk graag betrokken bij de school. Bij vragen of problemen vinden wij het fijn als u ons aanspreekt of een mailtje stuurt. Gelukkig zijn veel ouders actief in de school en wij zijn blij met uw hulp.

Thematisch werken
Bij thematisch werken worden er diverse activiteiten ondernomen vanuit een bepaald thema. Aan de hand van het betreffende thema wordt gekeken naar de beginsituatie om vervolgens, met de door leerlingen geformuleerde leervragen, aan de slag te gaan. De antwoorden op leervragen worden aan elkaar gepresenteerd, want we leren met en van elkaar!

Op dinsdag- en donderdagmiddag gaan de kinderen aan de slag met thematische activiteiten.

Rapporten
In september vinden de afstemmingsgesprekken plaats. Door de corona maatregelen verlopen die dit jaar anders. U ontvangt binnenkort een vragenlijst die u in mag vullen. In november zijn er voortgangsgesprekken met ouders en kind. Deze gaan met name over het welbevinden van het kind. Natuurlijk komt ook het functioneren in de groep aan bod. In februari en juni krijgen de kinderen een digitaal rapport. Hierin worden de schoolprestaties weergegeven. In februari vinden er rapportgesprekken plaats, in juni op aanvraag van ouder of leerkracht. In november, februari en juli zijn er gesprekken met kinderen. Tijdens deze gesprekken wordt er over het welbevinden en over de leerstof gesproken.

Bewegingsonderwijs
Op maandagochtend zijn  de kinderen actief bezig in de gymzaal met wisselend toestellen en spel. Sportstuif gaat ook dit jaar de gymlessen verzorgen. We vertrekken om 08.30 uur en zijn om 10.00 uur weer terug op school. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen.

Hopelijk hebben we u zo voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kom dan gerust even binnenlopen of maak een afspraak.   

We gaan er voor u en uw kind een leerzaam en gezellig schooljaar van maken!

 

Terug naar overzicht