Informatie groep 1-2

19 september 2020

Op deze pagina vindt u informatie over het hoe, wat en waarom van onze groep 1-2.

Wij zijn de leerkrachten:                                                                                                                                            Karin Verdonschot, klassenassistent, alle ochtenden aanwezig.                                                                    Leontine Sanders, groepsleerkracht, alle dagen aanwezig.

Onze groep 1-2:                                                                                                                                                      In onze groep zitten leerlingen uit groep 1 en uit groep 2 bij elkaar. Iets wat bij jonge kinderen heel gebruikelijk is. Het leeftijdsverschil maakt dat de kinderen van elkaar kunnen leren, makkelijk een stapje hoger kunnen als dat kan of even een treetje lager als dat beter past. De jongere kinderen voelen zich vaak veilig met de ouderen erbij, de oudere kinderen krijgen verantwoordelijkheidsgevoel en leren goed omgaan met de jongere kinderen. De lesstof die we aanbieden is geschikt voor beide groepen en er op gericht dat elk kind dit op zijn eigen niveau krijgt aangereikt. 

Thematisch werken:                                                                                                                                               Op onze school wordt thematisch gewerkt. Dit houdt in dat er elke, ongeveer, 6 weken, een schoolbreed thema wordt gekozen waarbinnen met name de vakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, en de creatieve vakken centraal staan. Thema's kunnen zijn: feesten, muziek, vriendschap etc. Een recent thema is bijvoorbeeld feesten geweest, waarbij wij, met groep 1-2, ingezoomd hebben op het bruiloftsfeest. Compleet met een kleutertrouwerij op het gemeentehuis, een bruidsmodeshow door ouders, een bruiloftsdiner met een echte bruidstaart. Door dit soort activiteiten zo reëel mogelijk te maken begrijpen de kinderen goed waar het over gaat. Voor groep 1-2 houdt thematisch werken in dat nagenoeg alle leerstof, die we de kinderen aanbieden, binnen de context van het thema valt. Liedjes, versjes, drama, gymlessen, knutselactiviteiten en ook taal en rekenen. 

Spelend leren:                                                                                                                                                         Voor jonge kinderen is het spel de belangrijkste vorm van leren. Wanneer een kind plezier beleeft aan wat het doet staat het er voor open om te leren. Vandaar dat de activiteiten allemaal in een speels jasje gegoten worden. Voor de kinderen lijkt het allemaal spel. Echter achter alle activiteiten die we de kinderen aanbieden schuilt een doel. Deze doelen komen voort uit de, landelijk vastgestelde, SLO doelen. Door deze nauwgezet te volgen zorgen we ervoor dat de kinderen een uitgebreid aanbod krijgen en kunnen we ervoor zorgen dat ze zo goed mogelijk voorbereid door kunnen stromen naar de volgende groep. Ook wordt uitgebreid vastgelegd op welk niveau de kinderen presteren. Hierop sluiten we aan en zorgen we er voor dat de activiteiten die we hen aanbieden net wat hoger liggen dan wat ze al kunnen en niet te hoog om tot frustratie te leiden. Het behalen van succeservaringen leidt tot de wil om nog meer te willen leren en dat is wat we uiteraard willen bereiken. 

Een kleuter zal echt niet thuis komen met wat het vandaag met taal of rekenen geleerd heeft, maar kan wel enthousiaste verhalen hebben over de letterdief die weer een letter gestolen heeft, waarna deze letter een week centraal blijft staan en de kinderen voorwerpen gaan zoeken die met die letter begint. We zijn dus wel degelijk met taal bezig, maar zonder dat de kinderen het beseffen. Zo zijn dus ook de aangeleerde versjes en liedjes vormen om het geheugen te trainen en te spelen met rijmklanken en woorden en vergroten ze de woordenschat. Rekenactiviteiten als aftellen van 10 tot 0 voor een raket de lucht in kan, is voor de kinderen een spel en voor ons een vorm om de telrij te oefenen en te leren terug tellen. Als je dan ook nog eens aanwijst hoe hoog 10 is en hoe je langzaam omlaag gaat naar 0 leren ze te beseffen dat een aantal steeds minder inhoudt. Hoe zwaar is een dino ei en waarom gaat een ei niet kapot als een dier het gaat uitbroeden? Dit zijn maar enkele voorbeelden van de talrijke speelse leermomenten die de kinderen dagelijks ervaren.

Dagprogramma:                                                                                                                                                      Een dag ziet er heel gevarieerd uit.                                                                                                            We starten met zelfstandig werken, de kinderen werken rustig aan een opdracht. Dit biedt de leerkrachten de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan een klein groepje kinderen. Hierna volgt een kringactiviteit, dit kan een taal/reken/muzikale/ontdekkend leren/drama activiteit zijn. Alles binnen de context van het thema. Vervolgens gaan we verder met de speelwerkles: dit houdt in dat de kinderen aan de slag gaan met een: door hen zelf geplande opdracht, met een opdracht aangeboden door de leerkracht of met een vrij gekozen activiteit. We werken met een planbord waarop elke week nieuwe opdrachten staan. De kinderen bepalen zelf welke opdracht ze wanneer willen maken. Van een aantal opdrachten wordt verwacht dat ze die allemaal maken, daarnaast zijn er opdrachten die ze als extra activiteit kunnen kiezen. De opdrachten zijn aangepast aan het niveau van de kinderen en kunnen dus per kind verschillen. Een vrij gekozen activiteit kiezen de kinderen via het digikeuzebord, een digitaal keuzebord. Dit bord registreert wie, wanneer, hoe vaak en met wie een kind een bepaalde activiteit doet. Daarnaast heeft het digikeuzebord een leerlingvolgsysteem waarin van elk kind digitaal wordt vast gelegd welke doelen het behaald heeft en verschaft het de leerkrachten dus informatie over de vaardigheden die b.v. nog extra aandacht vragen of waar het kind extra op uitgedaagd kan worden. Na het harde werken is er tijd voor de pauzehap (fruit en drinken) met aaneensluitend het buitenspel of een gymles in onze speelzaal. Een maal per week wordt de gymles verzorgd door een vakleerkracht van Sportstuif. Hierna vervolgen we de speelwerkles en volgt de lunch. Na de lunch volgen nogmaals een kringactiviteit, speelwerkles en buitenspel. En dan...is de dag alweer om.

Vreedzame school                                                                                                                                                Op onze school werken we met de sociaal/emotionele methode: De Vreedzame school. Deze methode streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap en open te staan voor verschillen tussen mensen. In groep 1-2 helpen aap en tijger, via rollenspel, de kinderen deze vaardigheden op een speelse manier bij te brengen.

 

Bovenstaande informatie geeft u een indruk van hoe er in onze groep 1-2 gewerkt wordt. Via deze link komt u bij de complete informatie betreffende dit schooljaar  Link naar het bestand: 'informatie-groep-1-2-2020-2021.docx'

Wilt u nog meer weten, wij zijn elke dag op school te bereiken.

 

Vriendelijke groeten,

Karin en Leontine

 

 

 

 

Terug naar overzicht